การขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ

 

งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอหนังสือนำจาก ก.ต.

สำหรับข้าราชการ ที่ต้องการขอหนังสือนำจากปลัดกระทรวงต่างประเทศ กรุณา อ่านรายละเอียดด้วยนะครับว่า ท่านต้องเตรียมอะไรบ้าง

(สำหรับผู้ที่จะขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ จะมีค่าดำเนินการ ให้กับงานประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร 200 บาท / คน)


เอกสารประกอบการขอหนังสือนำ

1. สำเนา PASSPORT
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคล (ออกจากทางคณะ)
3. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ออกจาก กองการเจ้าหน้าที่)

(ระยะเวลา 2-3 วันทำการ)

(กรณี ต้องการให้งานประสานงานฯ กรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าแทนท่านนั้น ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกคนละ 400 บาท) รวม เป็น 600 บาท


 
328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม 10400  HOME> |