ข่าวบริการ E-NEWS
รับสมัครงาน
ศึกษาต่อ
การอบรม
ประชุมสัมมนา
ทั่วไป
วิดีโอ KKU Channel
ปฏิทินกิจกรรม
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์
ที่ตั้งและการติดต่อประสานงาน
ยุทธศาสตร์กองกลาง
สารสนเทศบุคลากร
การประกันคุณภาพ
สืบค้นหนังสือราชการ
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศ
ทำพาสปอร์ต / วีซ่า
สืบค้นบุคลากร มข.
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ มข.
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์อาคารสิริคุณากร
   
ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มข.
อัตลักษณ์ มข.
พี่น้องร้องเพลง มข.
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2057  โทรสาร 0 4320 2216