ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักในการบริการของงานประสานงาน

 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. เตรียมการและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณีตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 5. อำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอหนังนำจากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศสำหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเท่านั้น
 6. อำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราวีซ่ากับสถานทูต หรือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยสำหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศเท่านั้น (เฉพาะกรณีที่งานประสานงานฯสามารถยื่นเอกสารแทนได้เท่านั้น)
 7. อำนวยความสะดวกในการ ตรวจรับ ตรวจนับ ตรวจสอบความถูกต้อง นำส่ง และ ส่งคืน ใบกำกับ บัตรนัดเข้าเฝ้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. อำนวยความสะดวกในการขอไฟพระราชทานเพลิงศพ และขอดินพระราชทาน
 9. จ่ายเช็คให้กับบริษัท ร้าน ห้างหุ้นส่วน ศูนย์หนังสือต่างๆ
 10. เป็นตัวแทนในการรับเช็คกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 11. ลงทะเบียนรับ -ส่งเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร และระหว่างหน่วยงานต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. ขายเอกสารสอบราคา ประกวดราคาให้กับหน่วงานต่างๆที่สนใจ
 13. อำนวยความสะดวกให้บริษัท ร้าน ห้างหุ้นส่วนต่างๆ ลงนาม ในข้อตกลงจ้าง ข้อตกลงซื้อขายของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 14. อำนวยความสะดวกในการนำเสนอใบปริญญาบัตรให้กับนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร