HOME

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

icon1 อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

icon2 อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

icon3 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

icon4 อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทำหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย