Members

group_003
 เรียน สมาชิกชมรมกอล์ฟบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยขณะนี้ ชมรมอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล ตามเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก ดังนั้น ข้อมูลที่ปรากฏนี้ อาจไม่ครบถ้วน นอกจากนั้น สมาชิกบางท่าน ที่ยังไม่มีรูปถ่าย หรือต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดส่งรูปถ่าย หรือข้อมูลของท่านไปที่ imagesCAE0SLMS ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อ คณะกรรมการบริหาร (2557-2558)
 wichai_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย
สถานะ ที่ปรึกษาชมรมฯ
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อดีตประธานชมรมกอล์ฟ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 1872 5766
E-mail : wichai@kku.ac.th
____________________________________________________________
 chumnan_008 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ตำแหน่งบริหาร ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สถานะ ประธานชมรมฯ
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 13
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก               ไดร์ฟเวอร์               พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1871 2385 โทรศัพท์ (ภายใน) 0 4336 2046
E-mail : bchumn@kku.ac.th
____________________________________________________________
Supinda_002_re ชื่อ รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ กรรมการ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight B,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    Mitzuno       ไดร์ฟเวอร์               พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  4   ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52 )
โทรศัพท์ 08 1964 2232 , 0 4336 3691 โทรศัพท์(ภายใน) 63691
E-mail : toomsupinda@gmail.com
____________________________________________________________
kranjana_004_re ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ กรรมการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    Callaway       ไดร์ฟเวอร์               พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  15   ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52 )
โทรศัพท์ 086 857 4292
E-mail : kandar@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Keirtisak_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ กรรมการ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 15
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก Maruman    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1263 4210 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4334 3019
E-mail : pkeiat@kku.ac.th
____________________________________________________________
 pongton_001 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานะ กรรมการ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 08 9422 3820
E-mail : ponxuw@kku.ac.th
____________________________________________________________
 thanthagorn_003_re ชื่อ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
สถานะ กรรมการ
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 081 592 9204
E-mail : psongyot@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Ratchanee_002 ชื่อ รัชนี เกตุแก้ว
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานะ กรรมการ
สังกัด สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Flight B,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  king Cobra s2      ไดร์ฟเวอร์  Honma Beres       พัตเตอร์ TaylorMade Rossa
ระยะเวลาการเล่น  15   ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52 )
โทรศัพท์ 08 1661 8218 โทรศัพท์(ภายใน) 42356
E-mail : ratchanee@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Rakpong_004 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคำ
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
สถานะ กรรมการและเลขานุการ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
Flight A
แต้มต่อ (Handicap) 12
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  -   ปี (ณ วันที่ - )
โทรศัพท์ 08 9841 3184 โทรศัพท์(ภายใน)
E-mail : rakpong@kku.ac.th
____________________________________________________________
 phusitta_003 ชื่อ นางสาวภูษิตา ม่วงมูลตรี
ตำแหน่งบริหาร (ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)
สถานะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Flight -
แต้มต่อ (Handicap) -
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  -   ปี (ณ วันที่ - )
โทรศัพท์      โทรศัพท์(ภายใน) 42169
E-mail : mpoosi@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sukunya_002 ชื่อ นางสาวสุกัญญา  ทียาว
ตำแหน่งบริหาร (ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย)
สถานะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Flight -
แต้มต่อ (Handicap) -
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  -   ปี (ณ วันที่ - )
โทรศัพท์        โทรศัพท์(ภายใน) 42169
E-mail : sukate@kku.ac.th
____________________________________________________________
รายชื่อ สมาชิกชมรม (ณ มกราคม 2556) (2556-2558)
 seksun_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight A
แต้มต่อ (Handicap) 5
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail : chainansamit@gmail.com
____________________________________________________________
 chaisiri_001 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศิริ วงศ์คำ
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 kuanroen_003 ชื่อ ขวัญเรือน หาญกล้า
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight C,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  MIZUNO      ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  5 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์มือถือ 081 872 9513 โทรศัพท์พื้นฐาน 0 4336 3210 ,0 4320 3069
E-mail : kuahan@kku.ac.th
____________________________________________________________
 chusri_002 ชื่อ ชูศรี ดินประภา
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้างานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight D,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก       ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  5 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 5011 4100 โทรศัพท์(ภายใน) 63055
E-mail : churer@kku.ac.th
____________________________________________________________
 lumpun_002 ชื่อ รำพรรณ ภัทรนิตย์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight D,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก       ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น   ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 08 6640 2246
E-mail : rumpan@kku.ac.th
____________________________________________________________
 tunwa_003 ชื่อ ธันวา บุญญรัตน์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก       ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 2 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 1670 6140
E-mail : bthanw@kku.ac.th
____________________________________________________________
 phajub ชื่อ ประจวบ ชัยมณี
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก       ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 5 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 6850 8855
E-mail : pracha4@kku.ac.th
____________________________________________________________
 klomkliaw_005 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight Professional
แต้มต่อ (Handicap) 0
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก       ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 081 799 9954
E-mail : mklomk@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Keirtisak_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 15
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก Maruman    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1263 4210 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4334 3019
E-mail : pkeiat@kku.ac.th
____________________________________________________________
 mongkon_100 ชื่อ รองศาสตราจารย์มงคล ดอนขวา
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight A
แต้มต่อ (Handicap) 9
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก Maruman    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1878 8677
E-mail : mondon@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sungwean_100 ชื่อ สังเวียน ปินะกาลัง
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก MIzuno   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น2 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 6924 6606
E-mail : sunpin@kku.ac.th
____________________________________________________________
 santi_004 ชื่อ รองศาสตราจารย์สันติ วิจักขณาลัญฉ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก PING   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น3 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1873 0334 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4334 3453
E-mail : san@kku.ac.th
____________________________________________________________
 veeravit_003 ชื่อ วีรวิชญ์ คำอ่อน
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Lynx   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น4 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 6713 1600 โทรศัพท์(ภายใน) 12546
E-mail : ppk_th@yuhoo.com
____________________________________________________________
 Arkom_004 ชื่อ อาคม อึ่งพวง
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 14
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Titleist   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 4603 5442 โทรศัพท์(ภายใน) 11305
E-mail : akoeng@kku.ac.th
____________________________________________________________
 jegravit_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 14
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก Ping   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 9618 6474 โทรศัพท์(ภายใน) 12565
E-mail : somphu@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sumit_004 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight D
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 0.5 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1799 3796
E-mail : sumthi@kku.ac.th
____________________________________________________________
 phecha_003 ชื่อ ปรีชา บุญณะโชติ
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Nike  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 15 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 9718 8404
E-mail :
____________________________________________________________
 dolchai ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ
ตำแหน่งบริหาร
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Bridgestone  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 9417 5588
E-mail : sdonch@kku.ac.th
____________________________________________________________
 prakob krasasom_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประกอบ กระแสโสม
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Bridgestone  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 6218 8667 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4334 3019
E-mail : kprako@kku.ac.th
____________________________________________________________
 noppadol_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตรจารย์นพดล มีไชยโย
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight D
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Telermate  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 5 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 043-348983 ต่อ 107
E-mail : mnopph@kku.ac.th
____________________________________________________________
 likit_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ลิขิต อมาตยคง
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 081 964 2135
E-mail : likama@kku.ac.th
____________________________________________________________
liayng_001 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ
ตำแหน่งบริหาร
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์ ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์ พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
Chaidad_001_re ชื่อ ไชยเดช แก้วสง่า
ตำแหน่งบริหาร
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์ ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์ พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 086 714 9750
E-mail : @kku.ac.th
____________________________________________________________
 surasit_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Titleist  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 7 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1717 5028
E-mail : asuras@kku.ac.th
____________________________________________________________
 saton_008 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Mix  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 3 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1661 5111 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4320 2404
E-mail : sarthorn@kku.ac.th
____________________________________________________________
 khanit_008 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Prokennek  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 4 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1717 7441
E-mail : kanchu@kku.ac.th
____________________________________________________________
 saijai_001 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 4 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์
E-mail : saikon@kku.ac.th
____________________________________________________________
 prawit ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์
E-mail : navichaya@kku.ac.th
____________________________________________________________
 pongton_001 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร สุวรรณธาดา
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 08 9422 3820
E-mail : ponxuw@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sarawut_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  ศรีงาม
ตำแหน่งบริหาร
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 085 001 4190
E-mail : sarsri@kku.ac.th
____________________________________________________________
 pittaya_007 ชื่อ พิทยา  ภาภิรมย์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 1799 3713
E-mail : ppitta@kku.ac.th
____________________________________________________________
 chaiwat_003 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 081 544 3653
E-mail : chajar@kku.ac.th
____________________________________________________________
 puttipong_006 ชื่อ พุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 19
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 083 144 1956
E-mail : phupho@kku.ac.th
____________________________________________________________
 chumnan_008 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ตำแหน่งบริหาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 15
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1871 2385 โทรศัพท์(ภายใน) 0 4336 2046
E-mail : bchumn@kku.ac.th
____________________________________________________________
 thanthagorn_003_re ชื่อ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 081 592 9204
E-mail : psongyot@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sarit_004_re ชื่อ สฤษฏิ์ ปูนอน
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 5 ปี (ณ วันที่ 17 ม.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 6238 3987 โทรศัพท์(ภายใน) 12200
E-mail : sarpoo@kku.ac.th
____________________________________________________________
 amnoy_002 ชื่อ รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 5000 5124
E-mail : amnouy@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Rakpong_004_re ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรคำ
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
Flight A
แต้มต่อ (Handicap) 12
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก   ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 9841 3184
E-mail : rakpong@kku.ac.th
____________________________________________________________
 pitcharut_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 14
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก PING  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 1392 0822
E-mail : pitsan@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sa-ngad_100 ชื่อ สงัด ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่งบริหาร เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 089 622 1684
E-mail :
____________________________________________________________
 sukumvit_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการคณบดี คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 081 380 0591
E-mail : sukhumvt@kku.ac.th
____________________________________________________________
 wanchai_005 ชื่อ วันชัย วนชัยศิริ
ตำแหน่งบริหาร เลขานุการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight D
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 ruttanasuk_001 ชื่อ รัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์มือถือ 081 391 7888 โทรศัพท์0 4324 4803 โทรศัพท์(ภายใน) 8332
E-mail : rrutta@kku.ac.th
____________________________________________________________
 surapong_002 ชื่อ สุรพงษ์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 087 373 1010
E-mail : ksurapo@kku.ac.th
____________________________________________________________
 vitsanu_003 ชื่อ วิษณุ คนสูง
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 084 516 8734
E-mail :
____________________________________________________________
 buncha_004 ชื่อ บัญชา กินบุญ
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก     ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 087 431 5517
E-mail :
____________________________________________________________
 manoon_004_re ชื่อ มนูญ ตนัยโชติ
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก s-yard ไดร์ฟเวอร์   king Cobra s1     พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 8 ม.ค. 56)
โทรศัพท์ 08 4409 9951
E-mail : mantan@kku.ac.th
____________________________________________________________
 Ratchanee_002 ชื่อ รัชนี เกตุแก้ว
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Flight B,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก king Cobra s2 ไดร์ฟเวอร์ Honma Beres    พัตเตอร์ TaylorMade Rossa
ระยะเวลาการเล่น 15 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52 )
โทรศัพท์มือถือ 08 1661 8218 โทรศัพท์(ภายใน) 42356
E-mail : ratchanee@kku.ac.th

____________________________________________________________
tawat_008 ชื่อ ธวัช รัตนมนตรี
ตำแหน่งบริหาร เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด สำนักบริการวิชาการ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์ ชุดเหล็ก callaway, ping ไดร์ฟเวอร์ พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 1 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์มือถือ 083 675 0044 โทรศัพท์ 0 4334 8983 ต่อ 122 (ภายใน) 2028 2029
E-mail : thawat_kku@hotmail.com
____________________________________________________________
 phapaporn_002 ชื่อ ประภาพรณ์ ขันชัย
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด สำนักบริการวิชาการ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก     ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 9623 3152
E-mail : prapaprn@kku.ac.th
____________________________________________________________
 attayut_0044 ชื่อ อรรถยุทธ อินทรปรีชา
ตำแหน่งบริหาร เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก Mizuno ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 15 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 5005 5569
E-mail : attint@kku.ac.th
____________________________________________________________
 024_surapol ชื่อ สุรพล เนสุสินธุ์
ตำแหน่งบริหาร
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 57)
โทรศัพท์ 089 422 2419
E-mail : nsurap@kku.ac.th
____________________________________________________________
 tavee_004 ชื่อ ทวี พรมดี
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 6641 1125
E-mail : tawpro@kku.ac.th
____________________________________________________________
 komsun_001 ชื่อ คมสันต์ คำศิลา
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 08 6858 5350
E-mail : komsan@kku.ac.th
____________________________________________________________
 meesaen_100 ชื่อ มีแสน แก่นชูวงศ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Flight
แต้มต่อ (Handicap)
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์ 08 7854 9944
E-mail : 08 7854 9944
____________________________________________________________
 nutsamol1 ชื่อ ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
Flight
แต้มต่อ (Handicap)
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 piyasuk ชื่อ ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight
แต้มต่อ (Handicap)
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 khem_005 ชื่อ เขม เคนโคก
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกสามัญ
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight
แต้มต่อ (Handicap)
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก    ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
รายชื่อ สมาชิกกิตติมศักดิ์(2554-2556)
 wichai_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร ที่ปรึกษาด้านรักษาความปลอดภัย
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อดีตประธานชมรมกอล์ฟ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 1872 5766
E-mail : wichai@kku.ac.th
____________________________________________________________
 suchat ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม ประธานชมรมกอล์ฟคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 5011 8187 โทรศัพท์(ภายใน) 63252
E-mail : sareemit@gmail.com
____________________________________________________________
 anake_004 ชื่อ รองศาสตราจารย์เอนก โตภาคงาม (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ 
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 16
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 9713 5550
E-mail : anatop@kku.ac.th
____________________________________________________________
 sukitja_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจจา จันทชุม (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) อดึตประธานชมรมกอล์ฟ มข. และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 charin_100 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ คูคู่สมุทร (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Honma      ไดร์ฟเวอร์  Honma     พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 1670 6593
E-mail :
____________________________________________________________
 somrerng ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร(เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก อดีตข้าราชการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  TaylorMade      ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์ 08 6643 2545
E-mail : samwec@kku.ac.th
____________________________________________________________
 chanarong ชื่อ รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ อรัญนารถ(เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail :
____________________________________________________________
 intarapol_100 ชื่อ รองศาสตราจารย์อินทรพล หอวิจิตร (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และอดีตประธานชมรมกอล์ฟ สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
Flight
แต้มต่อ (Handicap)
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น     ปี (ณ วันที่ )
โทรศัพท์
E-mail : hintara@kku.ac.th
____________________________________________________________
prapawadee_100 ชื่อ รองศาสตราจารย์ประภาวดี พัวไพโรจน์ (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Flight D,Lady
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์ ชุดเหล็ก ไดร์ฟเวอร์ พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น 10 ปี (ณ วันที่ 5 พ.ค. 52)
โทรศัพท์ 08 9709 1787
E-mail :pannpann@yahoo.coom
____________________________________________________________
 sittee_005 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี วนิชาชีวะ (เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
Flight A
แต้มต่อ (Handicap) 9
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น    ปี (ณ วันที่)
โทรศัพท์
E-mail :pannpann@yahoo.coom
____________________________________________________________
phasert_003 ชื่อ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ จักโขบลมาศ(เกษียณ)
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก ข้าราชการเกษียณ และอดีตสมาชิกสามัญชมรม สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  30   ปี (ณ วันที่ 5 ก.ค. 56)
โทรศัพท์ 08 2112 7406
E-mail :prasert@gmail.coom
____________________________________________________________
chalarnvoot ชื่อ เฉลิมวุฒิ เนตรจันทร์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 18
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  5   ปี (ณ วันที่ 5 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 5013 0155
E-mail :ChalerNa@bot.or.th
____________________________________________________________
chatee_002 ชื่อ ชาตรี คุรุอังกูร
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด บริษัท หนองคายอินเตอร์ทัวร์
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 20
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Mizuno      ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  4   ปี (ณ วันที่ 4 ส.ค. 54)
โทรศัพท์ 0 4242 0690,0 4242 1218
E-mail :nongkhaitour@hotmail.com
____________________________________________________________
seri ชื่อ เสรี จำปี
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
Flight B
แต้มต่อ (Handicap) 14
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Cleveland      ไดร์ฟเวอร์ Callaway       พัตเตอร์ Odyssey
ระยะเวลาการเล่น  8   ปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 53)
โทรศัพท์ 08 4360 8423
E-mail :seri@pclholdingl.com
____________________________________________________________
sakon_001 ชื่อ สาคร สันติรุ่งปกรณ์
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวขอนแก่น
Flight D
แต้มต่อ (Handicap) 30
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์       พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  2   ปี (ณ วันที่ 17 ม.ค. 55)
โทรศัพท์ 08 17179967
E-mail :
____________________________________________________________
nakon_001 ชื่อ นคร เดชเจริญ
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยและสมาชิกสามัญชมรม
สังกัด อาชีพส่วนตัว
Flight C
แต้มต่อ (Handicap) 24
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก        ไดร์ฟเวอร์      พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  0.5   ปี (ณ วันที่ 1 เม.ย. 54)
โทรศัพท์ 08 5088 5451
E-mail :nakode@kku.ac.th
____________________________________________________________
siripong_002 ชื่อ ศิริพงษ์ พิลาไชย
ตำแหน่งบริหาร -
สถานะ สมาชิกกิตติมศักดิ์
การเป็นสมาชิก สนับสนุนกิจกรรมชมรม
สังกัด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
Flight D
แต้มต่อ (Handicap) 36
อุปกรณ์  ชุดเหล็ก  Honma       ไดร์ฟเวอร์      พัตเตอร์
ระยะเวลาการเล่น  1   ปี (ณ วันที่ 1 ก.ค. 56 )
โทรศัพท์ 08 1237 2868
E-mail :supjareaun@hotmail.com