ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชุด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ชั้น 1,2 ยกเว้นบริเวณร้านอาหาร

ชุดอุปกรณ์ประกอบการประชุมการบรรยาย สัมนาระดับชาติ 1 ชุด

สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ อาคารสิริคุณากร และช่อกัลปพฤกษ์ สนง.อธิการบดี มข

สรุปข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 2/7/57 0514.5/468 หน่วยพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ค.-มิ.ย.57 4 127,153

2 2/7/57 0514.3.1/364 หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มิ.ย.57 63 1,209,166.35

3 4/7/57 0514.24.1/พด128 กลุ่มงานการบริหารจัดการ หน่วยงานการคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มิ.ย.57 29 516,827.79

4 7/7/57 0514.7.1.5.6/308/57 ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มิ.ย.57 5 488,093.59

5 3/7/57 0514.1.31/167 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี.ค.-เม.ษ.57 19 746,397.15

6 9/7/57 0514.7.1.4.1/460 งานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มิ.ย.57 973 82.2ล้าน

7 10/7/57 0514.7.3.6/643/57 งานโภชนาการ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มิ.ย.57 13 344,381.9

8 15/7/57 0514.8/พ3680 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มิ.ย.57 43 568,651.6

9 25/7/57 0514.1.39/1207 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งานพัสดุ อาคารพจน์ สารสิน ต.ค56-ก.ค57 54 775,367.23

10 21/7/57 0514.20/1093 ศูนย์บริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ส่วนพัสดุ มิ.ย.57 54 636,065.8

11 5/8/57 0514.3.1/4041 หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ก.ค.57 79 1,925,633.07

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป