การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสังกัดกองกิจการนักศึกษา

การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยงานในสังกัด สนง.อธิการบดี

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งประตูหอพักนานาชาติ

การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา

สรุปข้อมูลข่าวสาร สิงหาคม 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 15/8/57 0514.7.3.6/754/57 งานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ก.ค.57 16 584,401.56

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป

งานพัสดุกองคลัง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารเอนกประสงค์ 25 ปี

งานพัสดุกองคลัง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำศูนย์อาหารและบริการ 4

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์