ชุดเสปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิด ยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่

สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณหน้าอาคารองค์การนักศึกษา มข.

สรุปข้อมูลข่าวสาร เดือน ตุลาคม 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 30/9/57 0514.1.20/558 สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ อาคารสิริคุณากร พ.ค.-ส.ค.57 19 155,540
2 2/10/57 0514.24.1/พด002 กลุ่มงานการบริหารจัดการ หน่วยงานคลังพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก.ย.57 67 1,259,248.33
3 3/10/57 0514.3.1/003 หน่วยพัสดุ สนง.คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ก.ย.57 28 391,132.38
4 9/10/57 0514.7.3.6/942/57 งานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีนคริทร์ คณะแพทยศาสตร์ ก.ย.57 8 45,294.5

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป

สรุปข้อมูลข่าวสาร เดือน กันยายน 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 4/9/57 0514.24.1/พด142 หน่วยงานคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก.ค.57 21 1,418,289.2
2 4/9/57 0514.3.1/364 หน่วยงานคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส.ค.57 53 866,978.97

3 3/9/57 0514.3.1/4655 หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ส.ค.57 67 3,676,464.04

4 10/9/57 0514.20/1455 ศูน์บริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ส่วนพัสดุ ก.ค.-ส.ค.57 140 683,886.36

5 10/9/57 0514.1.31/225 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ค.57 19 530,563

6 5/9/57 0514.7.3.6/855/57 งานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ส.ค.57 16 746,204.6

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป

ขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 123/133 หมู่บ้าน มอดินแดงใต้

สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาและห้องน้ำบริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติและนำกลับมาใช้ใหม่หอพักนักศึกษา