การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา

สรุปข้อมูลข่าวสาร สิงหาคม 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 15/8/57 0514.7.3.6/754/57 งานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ก.ค.57 16 584,401.56

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป

งานพัสดุกองคลัง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารเอนกประสงค์ 25 ปี

งานพัสดุกองคลัง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำศูนย์อาหารและบริการ 4

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โครงการบริการสวัสดิการอาหาร-สินค้า นักศึกษาและบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารและบริการ1(คอมเพล็กซ์)

สำนักงานอธิการบดี ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สถานกีฬา มข.

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการบำรุงรักษาเครือข่าย 1 ชุด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด