จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติและนำกลับมาใช้ใหม่หอพักนักศึกษา

สอบราคาจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารเรียนพจน์ สารสิน

การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสังกัดกองกิจการนักศึกษา

การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยงานในสังกัด สนง.อธิการบดี

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งประตูหอพักนานาชาติ