สรุปข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
1 3/6/57 0514.3.1/3128 หน่วยพัสดุ สนง.คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พ.ค.57 41 1,636,565.31

2 5/6/57 0514.1.20/236 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ อาคารสิริคุณากร ม.ค.57-พ.ค.57 8 29,566

3 5/6/57 0514.24.1/พด118 กลุ่มงานการบริหารจัดการ หน่วยงานการคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ เม.ย.57-พ.ค.57 30 471,343.24

4 6/6/57 0514.1.1/ว2085 ศูนย์บริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ส่วนพัสดุ มิ.ย.57 30 118,804.57

5 5/6/57 0514.30.1.5/0266 คณะนิติศาสตร์ มข. พ.ค.57 14 155,393.34

6 11/6/57 0514.8/พ3274 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ค.57 28 191,812.45

7 9/6/57 0514.7.1.4.1/387 งานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ค.57 663 58.6ล้าน

8 13/6/57 0514.7.1.5.6/289 ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ค.57 3 8,245

9 16/6/57 0514.4.1.3/1462 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยพัสดุ พ.ค.57 9 776,710

10 20/6/57 0514.26.3/1075 สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย งานคลังและทรัพย์สิน พ.ค.57 50 1,554,942

11 25/6/57 0514.1.50/528 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี.ค.-พ.ค.57 11 99,066.36

12 16/6/57 0514.7.3.6/557/57 งานโภชนาการ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ค.57 19 649,685.68

*จัดเรียงข้อมูลตามการส่งเข้าศูนย์ข่าวสารข้อมูล **ข้อมูลโดยสรุป

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 1หลังวิธีอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วด้านถนนมิตรภาพ(ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง-รร.สาธิตฯ)

สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของอาคารศูนย์อาหารและบริการ มข

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนหน้าสำนักงานอธิการบดี มข.