General Affairs Division

Khon Kaen University Tel. +66 4320 2057 Fax. +66 4320 2216

General Affairs Division

Khon Kaen University Tel. +66 4320 2057 Fax. +66 4320 2216

รวบรวม พระราชบัญญัติ ประกาศ และ หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

(ปี 2558) ระบบบริหารจัดการเอกสาร หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ระบบเดิมปี 2554-2557) ระบบบริหารจัดการเอกสาร หนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จองห้องประชุมอาคารสิริคุณากรออนไลน์

ระบบจองรถออนไลน์

ระบบขอสั่งผลิตเอกสารออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร

แบบฟอร์มขอรับ-ส่งไปรษณีย์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ผลิตเอกสาร

งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น 1
123 ม. 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2057 โทรสาร 0 4320 2216